هیات مدیره

 

آقای رحمان بابازاده رئیس هیات مدیره  
آقای وحید حسین زاده نائب رئیس هیات مدیره کارشناس مدیریت
آقای آرش مرشد سلوک مدیرعامل و عضو هیات مدیره کارشناس ارشد مدیریت
آقای امین شکرریز عضو هیات مدیره کارشناس ارشد مدیریت
آقای محمد قاسمی عضو هیات مدیره